Skip to content

Disclaimer & Privacy beleid

Wie zijn we

Ons website adres is: https://officebutler.eu. Onze firma noemt Office butler en is een eenmanszaak. Ondernemingsnummer: 0727.627.286 Ons adres is duistbosstraat 26 te Paal.

Privacy Beleid

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Bepeperking van aansprakelijkheid

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Office butlerlevert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal naam onderneming de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Office butlerkan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Naam onderneming geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Office butlerkan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Office butlerverklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.

Privacybeleid

Office butlerverwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht  op www.officebutler.eu en info@officebutler.eu.

Verwerkingsdoeleinden

Office butler verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. [(b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen (van de Office butlergroep) binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Office butler verbonden zijn.

Office butler garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

–              zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of

–              een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@officebutler.eu;

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

Het gebruik van “cookies”.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

 ‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Welke gegevens registreren we?

U bevindt zich op de website van Office butler, Duistbosstraat in 3583 Paal. Bij elk bezoek aan deze website worden uw domeinnaam of e-mailadres niet geregistreerd. Informatie die wel wordt bewaard: • uw contactgegevens, als u deze aan ons communiceert; • alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd hebt; • alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld registratie nieuwsbrief); • informatie die u vrijwillig verstrekt via de online formulieren ( contact). Deze informatie wordt gebruikt: • voor intern gebruik (waarna de informatie wordt verwijderd); • om de inhoud van onze website te verbeteren; • voor verdere promotionele doeleinden. Deze informatie kan worden doorgegeven aan andere organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn en die de informatie kunnen gebruiken voor commerciële doeleinden (tenzij u daar expliciet bezwaar tegen maakt, zie verder). Deze site maakt géén gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internet-server en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte website en bevat een aantal gegevens over dit bezoek. Wij hebben geen partnerschappen of speciale relaties met reclameregies op het Internet. Gegevens die u via deze website overdraagt of ontvangt, worden gecodeerd met de technologieën die binnen de ICT-sector als gangbare standaarden worden erkend. De vereiste veiligheidsmaatregelen werden getroffen om het verlies, het onrechtmatige gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die u via deze site verstrekt.

Over communicatie per e-mail

Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van onze firma, neem dan contact met ons op via het hoger vermelde adres. De e-mailadressen van onze leden en geïnteresseerden kunnen worden doorgegeven aan organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn en die producten of diensten aanbieden die u zouden kunnen interesseren. Als u wenst dat uw e-mailadres niet meegedeeld wordt aan andere bedrijven of organisaties, neem dan contact met ons op via het hoger vermelde adres.

Hoe neemt u contact met ons op in verband met dit privacybeleid?

Als u wenst te reageren op één van de hiervoor beschreven regelingen, kan u contact opnemen: • per e-mail: info@officebutler.eu • per brief: Duistbosstraat, 3583 Paal, België

Disclaimers

Links naar andere websites

Deze website kan hyperlinks bevatten met een doorverwijzing naar websites of naar webpagina’s van derden en andere partijen, of verwijzen op een of een andere manier door. Office Butler heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina’s en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door Office butler houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle tekstmaterialen, tekeningen, foto’s, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, logo’s en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren tot Office butler of haar derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Office butler de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of enigszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Informatie op de website

Office butler aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op deze website. Office butler aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de al of niet door derden aangeboden informatie op haar website. Office butler behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie in de categorie producten of acties te wijzigen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers en/of andere derden.

Niet-toegestaan gebruik van de website

U verbindt zich er onder meer toe: • Alle aangeboden informatie op deze website niet wederrechtelijk te gebruiken; 2 • Geen gebruik te maken van de website dat de website zou beschadigen, vervormen, onderbreken, stopzetten of minder efficiënt maken; • De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, bulkmail, of voor de transmissie of posting van materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter; • De website niet op een dergelijke wijze te gebruiken dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom; • De website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor een voorafgaande toestemming aan Office butler te vragen, behalve indien daarom verzocht werd door de ontvanger.